Atanas Manyala

Full name

Atanas Manyala Keya

Post

Parliament Buildings
Parliament Rd.
P.O Box 41842 – 00100
Nairobi, Kenya

Email

keyamanyala@hotmail.co.uk

Email

lurambi@parliament.go.ke

Telephone

0727036938