Charles Nyamai

Full name

Charles Mutisya Nyamai

Born

6th December 1961

Post

P. O. Box 41842-00100 Nairobi

Post

Parliament Buildings
Parliament Rd.
P.O Box 41842 – 00100
Nairobi, Kenya

Email

charlesnyamai@yahoo.com

Email

kituiwest@parliament.go.ke

Telephone

0729065252

Telephone

(020) 2848593 ext 32593