Dhadho Gaddae Godhana

Post

Parliament Buildings
Parliament Rd.
P.O Box 41842 – 00100
Nairobi, Kenya

Email

godhana2007@yahoo.co.uk

Email

galole@parliament.go.ke

Telephone

0722434640