Amason Kingi

Full name

Amason Jeffah Kingi

Born

1974

Post

Parliament Buildings
Parliament Rd.
P.O Box 41842 – 00100
Nairobi, Kenya

Email

jeffahk@yahoo.com

Email

magarini@parliament.go.ke

Telephone

0733826203

Telephone

733826203